Skog_1200x797.jpg

Er du skogeier som nylig har fått utarbeidet ny skogbruksplan for din eiendom og har fått utlagt store nøkkelbiotoper?

Da kan du vurdere å søke tilskudd på en ny statlig tilskuddsordning. Fra nettsiden til Landbruksdirektoratet er sakset følgende:

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog, herunder:

  • Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier
  • Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften
  • Dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»

Retningslinjene og prioritering av tilskudd utarbeides av kommunene i dialog med Fylkesmannen og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket. Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for mer informasjon om hvilke tiltak som er prioritert, vilkår og tilskuddssatser. Det skal søkes på egne søknadsskjema og enkelte kommuner opererer med søknadsfrist.

Øremerkede midler i 2019

For 2019 er det øremerket 8 mill. i en nasjonal ramme til formålet. Retningslinjer for forvaltning og bruk av disse midlene er lagt ut i eget dokument her. På samme måte er oppdatert søknadsskjema, retningslinjer for beregning av tap og tilskudd (§ 6 b)) og prosessbeskrivelse lagt ut i egne dokumenter her. Søknadsskjemaet legges også ut under «Skjema» på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Vurdering av tilskuddssøknader etter naturmangfoldloven

Tilskudd til miljøtiltak i skog, som skjøtselstiltak berører naturmangfold, og innebærer offentlig myndighetsutøving. Forvaltningen  skal derfor gjøre vurderinger etter nml. §§ 8 – 12 i behandlingen av søknad om tilskudd/avtale om plikter og restriksjoner, for miljøtiltak i skog.

Med søknadsfrist 25.10.2019 kunngjøres med dette at aktuelle skogeiere i Orkdal og Meldal kan søke tilskudd. Har du eiendom under 500 dekar produktiv skog og mer enn anslagsvis 100 m3 utlagt i en nøkkelbiotop (MiS-figur) som skal stå urørt, kan det kanskje være noe å hente. For større skogeiendommer må det et høyere kvantum til. Det ligger inne en egenandel på kr 30/dekar for slike eiendommer. Tilskuddet vil utgjøre inntil 30 %  av beregnet tilskuddsgrunnlag. Maksimalt tilskudd er kroner 75 000. Beregnet tilskudd under kroner  3 000 blir ikke utbetalt.

Nærmere kriterier for tilskuddsordningen finnes på hjemmesida til landbruksdirektoratet. Merk blant annet at det er en forutsetning at det opprettes en 10-årig avtale mellom skogeier og kommunen som grunnlag for utbetaling.