Trøndelag fylkeskommune har bevilget i underkant av 2 millioner kroner til mindre tilretteleggingstiltak for friluftsliv i 2018.

Minste søknadssum er 25.000 kr, maksimalt tilskudd er 200.000 kr. Tilskuddet kan utgjøre maks 50% av prosjektets totale kostnad. Verdien av eget arbeid/dugnad kan settes til 300 kr.

Type tiltak som kan støttes:

  • Informasjon og parkering ved innfallsporten til turområdet
  • Enkel tilrettelegging ved eksisterende stier og ruter. Dette kan være gapahuk (og padlehuk),bade- og fiskeplasser, griller, bord og benker.
  • Mindre «snarveiprosjekter» som kobler stier eller områder. Dette gjelder både opparbeiding av ny sti og skilting.
  • Mindre tiltak for å øke tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne
  • Tiltak som gir redusert forsøpling av områdene, som avfallsbeholdere og avfallscontainere.

Tiltak som vil bli prioritert

  • Tilrettelegging nær der folk bor og oppholder seg
  • Tilrettelegging av områder med forventet stor bruk
  • Tiltak for barn og unge og barnefamilier
  • Prosjekter som inngår i en helhetlig plan eller strategi

Les mer om den nye tilskuddsordningen her.

Hvem kan søke?
Kommuner, interkommunale friluftsråd og frivillige lag og organisasjoner registrert med organisasjonsnummer i frivillighetsregisteret kan søke om støtte.

Ved større frilufts-/aktivitetsanlegg må spillemidler benyttes.