Politiråd

Hva er politiråd?

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Hvem sitter i politirådet?

Ordfører, rådmann, lensmann, kommunalsjef Familie og velferd, kommunalsjef oppvekst, to politikere og SLT koordinator.

Hvem leder politirådet?

Politidirektoratets rundskriv fra 2007 anbefaler at kommuneledelsen leder politirådet. Og i Orkdal er det ordføreren som leder politirådet og SLT koordinator er sekretær.

Hvilke saker tas opp i politirådet?

Alle saker som er strategisk viktige for samspillet mellom kommune og politi skal behandles i politirådet. Politiråd skal som nevnt ikke behandle enkeltsaker.

Ungdomspatruljen

Ungdomspatruljen

Hva er Ungdomspatruljen:

Ungdomspatruljen i Orkdal kommune består av ansatte i kommunen som i det daglige arbeidet jobber med barn og unge. Ungdomspatruljen kan være til stede på arenaer hvor ungdommene oppholder seg, det kan være både faste aktiviteter som fritidsklubben og ulike arrangement som fester, fotballturneringer, LAN m.m.

Ungdomspatruljen har tett samarbeid med politiet og Nattravnene.

Målet med ungdomspatruljen:

Ungdomspatruljen skal være tilstede der ungdom ferdes, både for å bidra til å utsette ungdommens debut av rusmidler og forbygge uønskede hendelser, kriminalitet m.m.

Ved at ansatte fra ulike avdelinger/enheter går sammen skaper man også et tverrfaglig samarbeid som skal gi økt felles forståelse i de ulike fagmiljøene og gi muligheten for at mange oppgaver kan løses i fellesskap.