Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO), gjelder skoledager.

Avstanden mellom skole og hjem må overstige

  • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

Retten til skoleskyss omfatter også elever som p.g.a. funksjonshemning og etter erklæring fra lege har behov for daglig skyss uten hensyn til minsteavstand.

Med unntak av elever som p.g.a. funksjonshemming må ha transport fra dør til dør, forventes det at elevene går en rimelig distanse fram til en oppsamlingsplass/holdeplass. Gangavstand er ikke absolutt og må vurderes som veiledende i hvert enkelt tilfelle:

  • 1 km for 1. trinn
  • 1,5 km for 2.-3. trinn
  • 2 km for 4.-7. trinn
  • 3 km for 8.-10. trinn

Foreldre/foresatte har ansvar for at egne barn forberedes og trenes på å klare egen skolevei så sikkert som mulig. Det kan innebære at barn i småskolen må følges til skole eller holdeplass for den tid som er nødvendig for at de skal klare å gå til skole/holdeplass på egen hånd.

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.

Midlertidig skade eller sykdom
For elever som på grunn av midlertidig skade eller sykdom ikke kan komme til skolen på vanlig måte, men som ellers kan følge undervisningen, organiseres det ekstraskyss, på bakgrunn av legeattest.

Delt bosted (Barneloven §30)
Elever som bor like mange, eller inntil 60/40 prosent av ukedagene hos mor og far som følge av delt foreldreansvar, kan ha rett til skoleskyss pga. avstand til begge foreldrenes adresser. Botiden dokumenteres med egenerklæring i søknad signert av begge foreldrene, og må være forutsigbar og regelmessig med tanke på dimensjonering og skyssopplegg.

Ansvar
Det er fylkeskommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skoleskyss. Dette gjelder likevel ikke hvis du er elev i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei. Da er det kommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skyss.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Opprettholder kommunen/fylkeskommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

T-kort skole -  elektroniske reisekort for skoleskyss
AtB produserer t:kort skole  etter vedtak fra fylkeskommunen. Reisekortet er elevenes bevis på at de har en rettighet til å kunne benytte buss på den faste strekningen mellom bosted og skole.

t:kort skole fylles opp med de antall turer eleven har rettighet til i henhold til søknaden gjennom hele skoleåret.

t:kort skole:

  • er et personlig verdi-/reisekort og må passes godt på.
  • skal alltid være med på reise til og fra skolen.
  • meldes tapt eller ødelagt straks, slik at skolen kan låne ut reservekort og bestille nytt.
  • koster kr 150 i erstatningsbeløp ved mistet kort.

T-kort benyttes ikke i individuelt tilrettelagt skoleskyss med drosje.

Praktisk informasjon, rutetider, retningslinjer mm., om skoleskysstilbudet finner du på AtB sine hjemmesider.