Hva gjør SiO sengepost

Tjenesten gjelder for pasienter som kommunen har ansvar for å gi øyeblikkelig hjelp-behandling til, jfr. helse og omsorgtjenesteloven § 3-5.

KAD skal være et allmennmedisinsk tilbud til pasienter som har behov for observasjon, behandling og tilsyn, men som ikke har behov for å innlegges i sykehus. Tilbudet utgjør et kommunalt før og istedenfor innleggelse i sykehus. Før innleggelse på SiO skal pasienten være tilsett og undersøkt av lege, og det skal foreligge en behandlingsplan.

SiO-sengepost arbeider for at pasienten skal oppleve et helhetlig pasientforløp, og etterstreber et godt samarbeid med primærhelsetjenestens sykehjem og hjemmetjeneste og spesialisthelsetjenesten.

Kontaktpersoner

Enhetsleder i Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen:
Bjørn Buan
E-post: bjorn.buan@orkdal.kommune.no

Avdelingsleder, SiO sengepost:
Jannicke Blåsberg

E-post: jannicke.blasberg@orkdal.kommune.no

Medisinskfaglig ansvarlig lege, SiO sengepost:
Jimmy Wikell
E-post: jimmy.wikell@orkdal.kommune.no