Visjon for beredskapsarbeidet i Orkdal kommune:

Orkdal kommune skal være et trygt område for alle som bor, ferdes og har sitt virke eller har eiendom i kommunen.

Definisjoner:

Krise defineres som en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som er mer omfattende enn det ordinære hjelpeapparatet takler tilfredsstillende.
Kriseplan defineres som: "Forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid".

Følgende prinsipper legges til grunn:

  • En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå.
  • Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen.
  • Den myndighet som har det daglige ansvaret, har også ansvaret i en krise.

Overordnet beredskapsplan 2018