Tillatelse til utslipp

Dersom du har en bolig/fritidsbolig med innlagt vann, må du også ha en utslippstillatelse. Det skilles mellom gråvann (dusj, oppvask, vaskemaskin o.l.) og sortvann (toalett). Dersom du bærer vannet inn i hytta, enten fra en brønn i nærheten, eller fra en vannpost på yttervegg, kreves det ikke utslippstillatelse. Når det er innlagt vann i hytta kreves det at avløpsvannet renses.

 

Slamtømming

Slamtømming er overført til det interkommunale avfallselskapet HAMOS, som administrerer forhold som gjelder slamtømming/ tømming av septiktanker samt gebyrer.

Lokal forskrift for tømming av slamavskillere, minirenseanlegg og tette tanker finner du her.

Anleggstyper

I samarbeid med ansvarlig søker kommer dere fram til hvilken type avløpsrenseanlegg som passer til boligen din. Momenter som må vurderes er:

  • mulighetene for å koble seg på kommunalt avløpsnett
  • type avløpsvann (gråvann/sortvann) og mengde påslipp
  • grunnforhold på egen tomt eller i nærheten av egen tomt - muligheter for rensing i stedegne masser?
  • sårbare resipienter nedstrøms tomt, vannveger og drikkevannskilder i området
  • mulighet for adkomst med stor slamtømmebil (maks 50 meter avstand mellom anlegg og adkomstveg)
  • mulighet for samarbeid med andre boliger/hytter i nærheten om fellesanlegg
  • tilgang til strøm - dersom anlegget krever dette

Du finner mye fagstoff om ulike avløpsanlegg på denne siden. Leverandører av godkjente minirenseanlegg samarbeider om denne siden.

Avløpsanlegg kan også plasseres på naboeiendommen, dersom grunnforholdene er bedre egnet der. Du må da ha skriftlig tillatelse for både bygging og framtidig vedlikehold.

Siden det er en betydelig kostnad med å bygge avløpsanlegg, oppfordrer vi til å søke samarbeid om fellesanlegg.

Søknad om utslipp og bygging

 

Det er viktig å merke seg at søknad om rehabilitering eller bygging av nytt avløpsanlegg må komme fra en fagkyndig rørlegger/entreprenør som har kompetanse og praksis innenfor fagområdet. Bakgrunnen for dette kravet er at det alltid skal vurderes hva som er beste avløpsanlegg for din bolig/hytte ut fra behov og lokale grunnforhold der bolig er lokalisert.  Når du skal bygge et nytt avløpsanlegg søker du både om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven, og om utslippstillatelse etter forurensningsloven. Felles søknadsskjema finner du her.

Kommunens infoskriv til ansvarlig søker sendt ut i jan 2018 finner du  her.

Kommunenes retningslinjer for private avløpsanlegg finner du her.