Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i perioden 3. september til 5. oktober 2018 utføre jordsmonnkartlegging på jordbruksareal i Orkdal kommune. Personell fra NIBIO vil i dette tidsrommet gå over fulldyrka og overflatedyrka mark for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper.

Den praktiske jordsmonnkartleggingen foregår ved at jorda undersøkes med jordbor. Utbredelsen av de forskjellige jordtypene tegnes direkte inn på kart på felt-PC. For nærmere informasjon om jordsmonnkartlegging, se NIBIO’s hjemmeside (www.nibio.no).

Jordsmonnkartlegging er en del av en landsomfattende kartlegging av jordbruksarealene. Formålet er først og fremst å skaffe kunnskap og oversikt over utbredelsen av jordtypene i landbruksområdene. Av denne kartleggingen får man fram informasjon om jordressursen på jordbruksarealet, driftstekniske begrensninger for jordbruksproduksjon, dreneringsforhold og tørkeutsatthet. I tillegg får man informasjon om ulike begrensninger ved arealet: dybde til fast fjell, innhold av grovt materiale, organiske jordlag, leirinnhold, karbonatinnhold, planering eller påkjørt jord og helling.

Dersom det er noen grunneiere som motsetter seg at feltpersonell går over fulldyrka og overflatedyrka mark i overnevnte tidsrom, må disse ta kontakt med Orkla landbruk så fort som mulig.