Orkdal vannverk

Orkdal vannverk dekker områdene Orkanger, Råbygda, Fannrem, Svorkmo, Vormstad, Hoston, Monsetjåren, Kjøra, Ofstad, Hardmoen. Vannverket forsyner ca 8000 personer, industri, skoler og institusjoner. Hovedkilden er grunnvann fra Doroøya og supplerende kilde er Våvatnet. Vannbehandlinga består av UV-stråling og kloring. Røsvatnet på Svorkmo og Byavassdraget/Strømtjønna er krisevannkilder.

Vanlige verdier for vannkvalitet etter vannbehandling:
Fargetall: <2 - 4 mg Pt/l        
pH: ca 6,7
Hardhetsgrad: 1,4 - 2,5 °dH (Dette betyr at vannet er bløtt og at det ikke er nødvendig med spesielle tiltak på vaskemaskiner/ oppvaskmaskiner).

Orkdal vannverk skal suppleres med ny grunnvannskilde ved Steinshaugen. Konsesjon for grunnvannsuttaket ble innvilget av NVE i februar 2017 og anlegget er per i dag i prosjekteringsfase. Anlegget er planlagt å være ferdigstilt i 2019.

Vannmåler

Eiendommer og bygninger der det drives en eller annen form for næring, skal ha innstallert vannmåler som måler vannforbruket. På rene boligeiendommer er dette frivillig.Eiendommer med vannmåler betaler vann- og avløpsavgift etter forbruk. Andre eiendommer betaler etter stipulert forbruk.

Første gangs innstallering av vannmåler må utføres av godkjent rørlegger, og det er huseier som må betale kostnaden for dette. Vannmåleren leies av kommunen, og det er kommunen som har ansvar for videre drift og vedlikehold av denne etter at den er montert. Rørlegger må kontakte kommunens driftsavdeling på Fannrem for å hente ut vannmåler.

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Orkdal kommune har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

 

Oversikt over fysisk-kjemiske egenskaper av drikkevann i Orkdal kommune per 20.03.18:

Parameter Orkdal vannverk
pH 7.0
Konduktivitet 8.97 mS/m
Fargetall 6 mg Pt/l
Turbiditet 0.21 FNU
E.coli 0 /100ml
Koliforme bakterier 0 /100ml
Kimtall 22oC ikke påvist /ml