Familiesenter Lavterskel

Onsdager kl.12.00 - 15.00 på Familiesenteret

Gratis veiledningstjeneste for familier, foreldre/foresatte i Orkdal kommune, som ønsker råd og veiledning knyttet til det å være foreldre/familie. Her møter dere fagfolk som har tverrfaglig kompetanse om barn/ungdoms psykiske og fysiske helse, og om det å være foreldre/foresatte/familie.
Eksempel på tema som kan tas opp: Samspill mellom barn/ung og de voksne, foreldrerollen, grensesetting, hverdagsproblemer, psykisk- og fysiskhelse, språk, atferd, samliv, foreldresamarbeid med mer.

Du kan ta kontakt med oss på flere måter;

Telefon (tirsdag, onsdag og torsdag, mellom kl. 9 og 15): 992 83 394

E-post: familiesenter@orkdal.kommune.no 

Familiesenter Pluss (0-6 år)

Tirsdager 09.00 - 10.00 (på Familiesenteret): 
Spe- og småbarnskonsultasjon (0-1år/0-3år)

Konsultasjon til fagfolk ansatt i Orkdal kommune og som arbeider med familier som venter barn og/eller har spe- og småbarn som er i risiko.
Konsultasjonen er ment å være en støtte til deg som jobber med spebarn(0-1 år) eller barn som ikke går i en barnehage.
Vi kan også gi konsultasjon om barn som går i barnehage og der det trengs annen kompetanse enn den Tverrfaglig Team har.

Små barn har ingen tid å miste. Dersom det fortsatt er usikkerhet knyttet til barnets utvikling eller hvordan forholdene best kan legges til rette for å støtte familien lokalt kan du ta kontakt. Teamet kan konsulteres om;

 • hvordan forstå?
 • hvordan gå frem videre?
 • hva kan hjelpe?
 • hvem kan bistå?

Kontakt oss per telefon eller e-post for å booke tid til konsultasjon.

Telefon (alle ukedager mellom kl.09.00-15.00): 992 83 394
E-post: familiesenter@orkdal.kommune.no

Tirsdag og torsdag 8.00 - 15.00:
Kartlegging av samspill og spe- og småbarns utvikling

Av ulike årsaker kan det være behov for å få hjelp til å kartlegge samspill mellom barn og voksne. Det kan også være behov for å kartlegge barnas utvikling på ulike utviklingsområder (motorisk, språklig, kognitiv og emosjonell utvikling). Dette handler i sin tur om å kunne gi god og målrettet veiledning for å gi barna og deres foreldre muligheter til en god utvikling ut fra barnets potensiale.

Samspillsveiledning er et hjelpetiltak til familier med spe- og småbarn hvor det er utfordringer i samspillet mellom barnet og omsorgspersonen(e). Samspillsveiledning kan gis i ulike aldre og med ulike metoder. Dette kan for eksempel være veiledende samtaler etter observasjon av samspill. Det kan også være veiledning der veileder deltar i aktiviteter sammen med familien.

En annen metode er videobasert samspillsveiledning. Her bruker veileder videopptak av familien i ulike situasjoner som foreldrene selv opplever som utfordrende. Opptaket studeres og veileder viser den tilbake til foreldrene hvor fokus er på styrking av foreldrerollen gjennom fokus på det som fungerer godt i samspillet mellom barnet og den/de voksne.

Foreldreveiledning gis til foreldre som strever med noe i rollen som forelder til spe- og småbarn. Veiledningen kan gis i form av foreldreveiledende samtaler og/eller manualbaserte foreldreveiledningsprogram som ICDP eller COS-P. Veiledningen kan gis individuelt eller i grupper.

Barnesamtaler, Familie- og/eller parterapi

Familiesenteret tilbyr ulike terapeutiske tiltak:

 • Barnesamtaler til små barn som strever på ulike områder.
 • Parsamtaler til foreldre som har utfordringer av ulik grad i parforholdet sitt som virker inn på barnet/familien.
 • Familieterapi
 • Hjemmebaserte tiltak
 • Veiledning i praktisk omsorg (orden og struktur i hjemmet)
 • Fysakgruppe med fysioterapitjenesten (babymassasje, lekegrupper)
 • Miljøaktivitet (lek,sangstund)
 • Felles Måltid

Du kan ta kontakt med oss på flere måter

Telefon (tirsdag, onsdag, torsdag mellom kl. 9.00 og 15.00): 992 83 394
E-post: familiesenter@orkdal.kommune.no

Familiesenter Pluss (7-18 år)

Mandag

Tilstedeværelse på Ungdomsskolene i Orkdal kommune mellom kl. 10.30-14.00

Tilgjengelig for samtaler med henviste ungdommer, samarbeid med ansatte ved skolen, forebyggende tiltak i grupper sammen med ansatte og/eller skolehelsetjenesten.

Tirsdag, onsdag og torsdag 

Støttesamtaler til barn og unge, Foreldresamtaler,  Par-og Familieterapi

Familiesenteret kan tilby ulike terapeutiske tiltak:

- Støttesamtaler til barn/unge som strever på ulike områder.

- Kognitiv terapi til barn/unge som strever med angst og eller nedstemthet/depresjon.

- Parsamtaler til foreldre som har utfordringer av ulik grad i parforholdet sitt som virker inn på barnet/ungdommen/familien.

- Familieterapi.

Foreldreveiledning

Veiledning til foreldre som strever med noe i rollen som forelder til barn og unge. Veiledningen kan gis i form av foreldreveiledende samtaler og / eller Manualbaserte foreldreveiledningsprogram som COS-P. Veiledningen kan gis individuelt eller i grupper.

COS-P (Circle Of Security- Parenting) er et foreldreveiledningsprogram med en målsetting om å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn. Trygg tilknytning styrker barn og er en viktig beskyttelsesfaktor. Barn har bruk for trygge voksne for å kunne utvikla seg på en positiv måte.  COS-P kurs skal støtte foreldre eller de som jobber med barn, til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør, hvilke behov de har og hvordan de kan møta behovene på en omsorgsfull og utviklingsstøttende måte.

 

Grupper for barn og unge

Grupper for barn og unge som strever med angst og/eller depresjon. Tilbudet starter i løpet av våren 2018.

Du kan ta kontakt med oss på flere måter;