Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-ÅA B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Arealoverføring
Askespredning
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastningstjenesten
Avløp - offentlige avløpsanlegg

B
Barnehage - etablering og drift
Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)
Barnevernstjenesten (melding)
Bolig - kommunal
Bolig - oppføring av ny bolig
Botilbud - midlertidig
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Byggavfall - kildesortering
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D
Dagaktivitetstilbud for personer med demens
Dagsenter for eldre
Driftsbygning i landbruket

E
Eierseksjonering/reseksjonering
Ergoterapitjenesten

F
Fastlege
Forhåndskonferanse
Forurenset grunn - bygging og graving
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Frisklivs- og mestringssenteret
Fysioterapitjenesten

G
Gatelys
Gravferd
Graving i og langs kommunal veg
Gravplass
Grensejustering
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenester i hjemmet

I
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
Innbyggerinitiativ
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt lån
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Kulturskole
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram

L
Landbruksforvaltning
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matrikkel - retting
Middagsombringing
Miljøfyrtårn - sertifisering
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom

N
Nabovarsel - byggesak
Nedgravde oljetanker

O
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning
Orkdalstorget, arbeidstrening

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Praktisk bistand / Hjemmehjelp
Psykisk helse- og rusarbeid

R
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon

S
Salgsbevilling for alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling
Skjenking ambulerende og for en enkelt anledning
Skole-fritidsordning
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
Slamtømming
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning
Spillemidler til idrettsanlegg
Startlån bolig
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold

T
Tekniske hjelpemidler - utlån
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Vannmåler - installasjon og bruk
Veg

Ø
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp