Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også / Kommunale bestemmelser, forskrifter, reglement og vedtekter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Vintervedlikehold kommunale veger - standard
 

Brøyting

Generelt skal veger med mye trafikk ha en høyere vinterstandard enn veger med lite trafikk. Videre skal vegens status (hoved, samle, adkomst) vurderes. Følgende veiledende tabell gjelder for iverksetting av brøyting:

Vegkategori

Snødybde før brøyting

Maks timer før vegen er gjennombrøytet

Gjennombrøyting før klokken. (Helligdager).

Hovedveg med mye trafikk, ÅDT>3000 (eks. Orkdalsveien)

5 cm

2

0500

(0800)

Hovedveg med moderat trafikk, ÅDT<3000 (eks. Hovsbakkveien)

8 cm

4

0600

(0800)

Samleveg med mye trafikk

(eks. Myra)

10 cm

4

0630

(0800)

Samleveg med lite trafikk (eks. Skulmoen)

15 cm

6

0630

(0800)

Adkomstveger

20 cm

6

0630

(0800)

Private adkomstveger og avkjørsler som vedlike-holdes av kommunen

20 cm

8

0630

(0800)

Gang- og sykkelveger

5 cm (langs hovedveg)

8 cm (langs samleveg)

3

4

0630

(0800)

Seneste tidspunkt for ferdig gjennombrøytet veg til i de fleste tilfeller slå inn før kravet til maks. antall timer.

Utbrøyting til full bredde inkl. busslommer skal utføres umiddelbart etterpå.

Dersom spesielle værforhold gjør det nødvendig (for eksempel væromslag), skal det brøytes oftere. Det må i stor grad benyttes skjønn.

Under vedvarende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maks. snømengde overholdes.

Det brøytes ikke etter kl. 2100, men det skal være gjennombrøytet innen angitte tider i tabellen.

Gang- og sykkelveger må generelt ha en slik standard at de blir benyttet framfor kjørevegene.


Strøing

Veger strøes i bakker, skarpe svinger og i de mest trafikerte kryssene. Det skal strøes i områder som anses som spesielt trafikkfarlige.

På flate partier og rette strekninger for øvrig skal det ikke strøes, så framt værforholdene ikke tilsier det.

Gang- og sykkelveger skal prioriteres når det gjelder strøing.

Følgende veiledende tabell gjelder:

Vegkategori

Maks. antall timer før strøing starter

Maks. antall timer før strøing skal være ferdig

Hovedveg med mye trafikk, ÅDT>3000, spesielle kryss, rundkjøringer

2

+ 4

Hovedveg med moderat trafikk, ÅDT<3000

3

+ 6

Samleveger

3

+ 8

Adkomstveger

6

+ 12

Private adkomstveger og avkjørsler

Strøes ikke

 

Gang- og sykkelveger

3

+ 6Rydding

Rydding av kryss og busslommer utføres kun på dagtid. Normalt skal rydding utføres innen 1 døgn. Det ryddes ikke kryss i helger og høytider.

Private avkjørsler ryddes ikke. Det ryddes heller ikke på private veger mellom kommunal veg og gang/sykkebane.

Siktrydding utføres innen 5 døgn. Gjelder også foran forbuds- og påbudsskilt.

I sentrumsgater kjøres snøen vekk i deler av sesongen. Sentrumsgater ryddes fortrinnsvis om natta (pga. trafikkbelastninga).

Leskur ryddes innen 2 døgn.


Spordybde


Det må generelt aksepteres større spordybde på lavtrafikerte veger og veger med lav fartsgrense (eksempelvis adkomstveger i rene boligstrøk).

Vegkategori

Spordybde før høvling iverksettes

Maks. antall dager før vegen ferdighøvles

Hovedveg med mye trafikk (eks. Orkdalsveien), ÅDT>3000

2 -3 cm

1

Hovedveg med moderat trafikk (eks. Hovsbakkveien), ÅDT<3000

  4 – 6 cm

2

Samleveg med mye trafikk

(eks. Myra)

5 – 7 cm

4

Samleveg med lite trafikk (eks. Skulmoen)

8 cm

6

Adkomstveger

10 cm

8 – 10

Private adkomstveger og avkjørsler

 

Høvles ikke

Issvuller fjernes så snart som mulig.


Bakgrunn:


Regnskapsanalyser tilsier at en stadig større del av kommunens vedlikeholdsbudsjett brukes på vintervedlikehold og at en for liten andel blir igjen til verdiskapende sommervedlikehold. Gjennom arbeidet med Hovedplan Veg i 1997 - 1998 og senere revisjon i 2001 – 2002 ble temaet vintervedlikehold diskutert. Det vises til disse utredningene

Det har i flere år vært jobbet med et kvalitetsprosjekt i Orkdal kommune. Hensikten er å utvikle best mulig kvalitet i bl.a. tjenesteproduksjonen. Kvalitet innbefatter her brukernes opplevde kvalitet samt kvalitet i forhold til de standarder som er satt gjennom lover og forskrifter.

Noe av bakgrunnen for det presset kommunene opplever som tjenesteprodusenter er de store forventningene innbyggerne har til kommunale tjenester. I og med at den økonomiske veksten i kommunesektoren ikke tilsvarer veksten i oppgaver opplever både politisk og administrativ ledelse og hver enkelt ansatt en situasjon som betegnes som et forventningsgap.

Det er derfor en utfordring å gi god informasjon til brukerne slik at en avklarer innholdet i tjenestene og hvilke ytelser som kan forventes.


Vurdering:

Gjennom kvalitetsprosjektet har man utarbeidet serviceerklæringer. Dette er også delvis gjort innen vegsektoren, men rådmannen ønsker å vurdere og konkretisere dette området ytterligere.

Politiske vedtak og økonomiske rammer utgjør viktige føringer for hvilken standard vi tilbyr på våre tjenester. Innenfor disse rammene vil det for en stor del være arbeidsledere som avgjør hvilken standard vi skal sette. Det er imidlertid viktig å være bevisst på at brukerne vil ha et helt annet ståsted for sin vurdering av tjenestene enn den som leverer tjenestene og vil til dels legge vekt på andre faktorer.

Fordeling av økonomiske rammer er uten tvil et politisk ansvar, mens utøvelse og daglig drift tilligger administrasjonen. For rådmannen er det svært viktig at den politiske ledelsen har forståelse for at mangel på økonomiske ressurser setter begrensninger i for eksempel vinter-vedlikeholdsstandarden. Innsatstidene er i stor grad omvendt proporsjonal med antall maskiner i beredskap. Skal innsatstidene reduseres, må antall maskiner i beredskap økes. Dette vil selvsagt koste mer.

Mangel på realisme vil være svært uheldig både i forhold til bruker og i forhold til motivasjon hos ansatte og eksternt innleide mannskaper. Vi må derfor finne en balanse mellom det å ha noe å strekke seg etter og å unngå at en ”forstrekker seg”. Så langt som mulig bør vi tallfeste og tidfeste vår kvalitetsstandard slik at vi forplikter oss selv og gir et konkret bilde av våre kvalitetsmål overfor brukeren.

 

Vedlikeholdsstandard:

Prosedyrer har vi mer enn nok av innen teknisk sektor. De finnes prosedyrer på det aller meste av de vi driver med. Innenfor vegsektoren har Statens vegvesen utarbeidet prosedyrer for ”stort sett alt”.

Det vil føre for langt å presentere kvalitetsstandarder for alt som foregår innen vegsektoren og rådmannen nøyer seg derfor med å presentere det viktigste innholdet i kvalitetsstandarden. Hovedpoenget er at vi bør differensiere innsatsen på vegsektoren. Dersom dette gjennomføres fullt ut, vil nok beboere langs veger med liten trafikk og mindre viktige adkomstveger oppleve at standarden blir noe dårligere enn i dag.

av: Brekke, Yngvar
endret: onsdag 15. januar 2014

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558