Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Sosiale tjenester / Overformynderiet
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
OVERFORMYNDERIET  

Overformynderiets hovedoppgave er å føre kontroll med og forvalte umyndiges midler.
Umyndige er alle som er mindreårige (under 18 år) og de som er umyndiggjorte.
Beløpsgrensen for når overformynderiet skal forvalte umyndiges midler er kr. 75.000.
Andre oppgaver for overformynderiet er oppnevning av og tilsyn med verger/hjelpeverger.

Verge/hjelpeverge
Verge for mindreårige vil som hovedregel være foreldre. Dersom barnet ikke har verge, skal dette oppnevnes. Det oppnevnes verger for umyndiggjorte.

Hjelpeverge er et tiltak som er mindre inngripende overfor en person enn om hun/han skulle umyndiggjøres.

Den prinsipielle forskjellen mellom hjelpevergeordningen og vergemål (umyndiggjøring) er at man ved ordinært vergemål blir fratatt retten til å binde seg ved rettshandel, for eksempel inngå en avtale.

Hjelpevergeordningen
Alle som er myndige, det vil si 18 år eller eldre og ikke umyndiggjorte, bestemmer selv over sine disposisjoner. En myndig person som på grunn av sinnslidelse, andre psykiske forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemming eller legemlig funksjonshemming ikke kan ivareta sine anliggender, kan ved behov få oppnevnt hjelpeverge.

Hjelpevergeordningen er en frivillig ordning. Hjelpevergen skal ivareta interessene til den som trenger hjelp.  Primæroppgaven er å være rettslig stedfortreder og økonomisk forvalter. Hjelpevergen oppnevnes som regel for å bistå den hjelpetrengende i sin alminnelighet, men kan også oppnevnes for å bistå med nærmere spesifiserte oppgaver.

Oppnevning av verge/hjelpeverge
Alle oppnevnelser skjer via overformynderiet. Skifteretten står for selve oppnevnelsen ved å utstede en hjelpevergebeskikkelse. Denne brukes som hjelpevergens legitimasjon, når han/hun på vegne av den hjelpetrengende henvender seg til banker, post, off.kontorer m.v.

Overformynderiets oppgaver er hjemlet i lov om vergemål for umyndige (22.april nr. 3 1927).

For mer informasjon se: Fylkesmannen i Sør-Trøndaleg

1. juli 2013 trådde ny vergemålslov i kraft. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag blir ny lokal vergemålsmyndighet.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, PB 4710 Sluppen, 7468  Trondheim
Telefon: 73 19 90 00
fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Sist oppdatert: 11.10.2014

Kontaktinformasjon

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

pb 4710 Sluppen

7468 Trondheim

Telefon: 73 19 90 00

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

hjemmeside: www.fylkesmannen.no/st

Skjema for utskrift

Lenker

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558