Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også / Krise og beredskap
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
KRISE OG BEREDSKAP  

Orkdal kommune ønsker å være en trygg og sikker kommune med hensyn til forebygging av ulykker og katastrofer. Gjennom god beredskap skal kommunen være i stand til å takle ulykker og katastrofer som måtte oppstå.

Visjon og målsetting for kommunal beredskap:

Målsettingene for kommunens beredskapsplan er vedtatt i kommunestyret 11.05.99. Målsettingene er utarbeidet på bakgrunn av lover, forskrifter og ROS-analyse.

1. Visjon
Orkdal kommune skal være et trygt område for alle som bor, ferdes, har sitt virke eller har eiendom i kommunen.

2. Overordnete mål
Orkdal kommune skal ha en best mulig beredskap mot alle aktuelle kriser og uønskede hendelser. Det skal tas nødvendige beredskapsmessige hensyn ved all kommunal planlegging, utbygging og drift. Kommunen skal være forberedt på raskt å kunne iverksette tiltak når krise har oppstått. Beredskapsarbeidet skal kvalitetssikres ved at det underlegges «Kommunale rutiner for kvalitetssikring av beredskapsarbeidet».

3. Hovedmål for forebyggende tiltak
Orkdal kommune skal på alle sektorer og nivåer i organisasjonen arbeide for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser eller kriser kan oppstå, samt konsekvenser av slike hendelser.

3.1. Delmål for forebyggende tiltak
All kommunal planlegging, herunder arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og lignende, skal vurderes i forhold til beredskapsmessige hensyn før de kan godkjennes, (ref. Pbl. §68 og byggeforskriftene § 7-32). Risiko- og sårbarhetsanalysen skal revideres hvert 4. år eller når dette er nødvendig av planmessige årsaker. Kommunen skal prøve å påvirke andre myndigheter når kommunale, beredskapsmessige hensyn ikke synes ivaretatt, dersom avgjørelsen ligger utenfor kommunens myndighetsområde. Kommunen skal sørge for å følge opp de til en hver tid gjeldende tiltak i ROS- analysen, vedrørende utbygging, utbedring og anskaffelser.

4. Hovedmål for konsekvensreduserende tiltak
Orkdal kommune skal være i stand til å håndtere uønskede hendelser og kriser/krig for i størst mulig grad å redusere konsekvensene av disse.

4.1. Delmål for konsekvensreduserende tiltak
Kommunen skal ha et ajourført og øvet kriseplanverk som skal gjøre kommunen i stand til raskt å håndtere en oppstått situasjon på best mulig måte. Kommunen skal utarbeide og ajourføre beredskapsplaner innenfor de områder som bestemmes av kommunestyret, basert på krav fra fagmyndigheter, risiki som er kommet fram i ROS-analysen eller etter råd fra det kommunale beredskapsråd.

Sist oppdatert: 02.10.2015

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Allfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
                   7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00
Org.nr. 958 731 558

Psykososialt kriseteam

Kriseteam vil gi hjelp og støtte til mennesker som opplever å være i en krisesituasjon, eller opprette/finne ut om andre støtteordninger ivaretar de som er rammet av en alvorlig ulykke/krise. Kriseteam skal samarbeide og bistå annet hjelpepersonell.
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558