Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Plan og forvaltning / Kart og oppmåling
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
KART OG OPPMÅLING  

Denne tjenesten omfatter alt arbeid vedrørende kart, oppmåling og geografisk informasjon.

Ved grensejustering overføres areal fra en eiendom til en annen. Hvis eierne er enige om grensejusteringen kan denne utføres med å utstede nytt målebrev. Dette er en enkel måte å endre uheldige grenser på.

Gebyrer: Tjenester utført av Kart- og oppmålingskontoret er belagt med gebyrer. Se lenke i høyre kolonne.

Kvalitet: Vi kvalitetssikrer alle målinger, kartlegging og geodata i  henhold til Geodatastandarden.

Søknad om fradeling av tomt eller feste av tomt
Dersom det ikke kreves reguleringsplan, eller reguleringsplan ikke viser tomtedeling, kan du starte med å søke om kart- og delings-forretning. Søknadsskjema får du ved henvendelse til Servicekontoret, som også kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden. I servicekontoret blir søknaden registrert og sendt videre til de respektive myndigheter.

Søknaden behandles blant annet av landbruks- og vegmyndighetene, og til slutt av Plan- og miljøkontoret i kommunen. Disse ser på søknaden i forhold til blant annet jordlov, veglov, forurensningslov, samt plan og bygningslov. Kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan viltplan tas også i betraktning.

Utføre kart- og delingsforretninger
Ved oppretting av ny eiendom og festeeiendom blir det avholdt kartforretning i marka. Når fradeling av ny eiendom er godkjent lages det nytt målebrev. Ved spørsmål om fradeling, kontakt saksbehandler Eiliv Sølberg, eller Servicekontoret.

Skjema: Søknad om deling av grunneiendom

Grensetvist
Oppstår det uenighet om eiendomsgrenser, kan vi være behjelpelig med grensepåvisning. Det som da skjer, er at vi fortolker eksisterende dokument.

Kartverk
Servicekontoret fremskaffer kart i ulik målestokk til forskjellig offentlig og privat bruk. En del kartverk finnes også på våre hjemmesider.

I forbindelse med privat reguleringsplan og bygge- eller delingssøknad, trenger du kart over området. Dette kan være i målestokk 1:1000 i sentrale strøk av kommunen og 1:5000 (økonomisk kartverk) ellers.

Skjema: Rekvisisjon av kartforretning
Tips: Målestokk 1:1000 betyr at 1 cm på kartet er 1000 cm i terrenget (10 m).

Saksbehandlingstiden avhenger av sakstype.

Eventuell klage på kart- og delings-forretning sendes innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Dersom klagen ikke tas til følge blir saken oversendt Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

Sist oppdatert: 18.06.2009

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Orkdal Rådhus
Alfarveien 5
7300 Orkanger

Postadresse:
Orkdal Rådhus
Postboks 83
7301 Orkanger

Kart- og oppmålingskontoret
Telefon: 72 48 30 00
E-post: postmottak@
orkdal.kommune.no

Arne Kvam 
Telefon: 72 48 32 80
Mobil: 951 02 941

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558